SISTEM PEMILIHAN KHALIFAH

khilafah  DALAM sejarah umat  Islam, khususnya sejak  masa  Khulafa’urraasyidin  sepeninggalan sistem Nubuwah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Sampai  jatuhnya  Khilafah  Utsmaniyah  di-bawah  kepemimpinan  Khalifah  Abdul Hamid  II  yang  berpusat  di  Istambul, Turki tahun 1924 M. Maka terdapat tiga sistem pemilihan khalifah.

Pertama,  dengan  sistem  Wilayatul ‘Ahd (penunjukan khalifah sebelumnya), seperti  yang  Baca lebih lanjut